Soutěž - Najdi výherní slovo

PRAVIDLA SOUTĚŽE

„Najdi výherní slovo“

Kompletní úprava pravidel soutěže s názvem „Najdi výherní slovo“ (dále jen „soutěž“).

I. PROVOZOVATEL SOUTĚŽE

 1. Provozovatelem soutěže je společnost Moje OLIVIE s.r.o., se sídlem na Marešova 312/8, 710 00, Ostrava, IČ: 04763289 (dále jen provozovatel‘‘).
 2. Prohlašujeme, že tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena ksociální síti Společnost Facebook Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících.

II. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

 1. Soutěž probíhá na území České republiky a Slovenské republiky v termínu od 26.3.2023 do 2.4.2023 včetně (dále jen „doba konání soutěže“).

III. ÚČAST V SOUTĚŽI

 1. Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba, která je registrována na sociální síti Facebook se svým reálným profilem a zároveň splnila podmínky dle čl. III a IV těchto podmínek.
 2. Osoba mladší 18 let se může soutěže zúčastnit pouze v zastoupení svým oprávněným zákonným zástupcem a s jeho souhlasem. Pokud z důvodu účasti v soutěži vzniknou jakákoliv práva nebo povinnosti soutěžícímu mladšímu 18 let, může je vykonávat jen prostřednictvím svého zákonného zástupce.
 3. V případě, že bude tento soutěžící povinen v souladu s pravidly soutěže poskytnout jakékoli plnění nebo nahradit jakékoli náklady a újmu, souhlasem s účastí v soutěži se jeho zákonný zástupce zavazujeposkytnout toto plnění a/nebo nahradit náklady a újmu sám na vlastní účet namísto soutěžícího mladšího 18 let.
 4. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly, nebudou do soutěže zařazeny. Pokud by se tato osoba i přesto stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, kteréposkytla, nevzniká jí nárok na výhru. V takovém případě propadá výhra provozovateli soutěže.
 5. Účastník soutěže svojí účastí v soutěži dává výslovný souhlas k tomu, aby jeho soutěžní slova vložené do komentářů pod soutěžní příspěvek byly s uvedením jeho uživatelského jména, pod kterým je aktivní na sociální sítí Facebook, použity provozovatelem soutěže během trvání i po jejím skončení v rámci propagace značky OLIVIE na sociálních sítích a také na webu značky OLIVIE – olivie.cz. Odpovědi všech zúčastněných mohou být využívány provozovatelem soutěže dle jeho uvážení. Pro toto užití uděluje soutěžící pořadateli výslovnou časově neomezenou nevýhradní a bezúplatnou licenci dle ustanovení § 2358 a násl. občanského zákoníku, kdy však takto udělenou licenci není povinen pořadatel využít. Soutěžící je oprávněn kdykoliv po skončení soutěže prostřednictvím e-mailové adresy info.olivie.cz odvolat svůj souhlas s udělením licence dle tohoto odstavce, přičemž bezodkladně po doručení takové emailové zprávy pořadatel zajistí odstranění všech dotčených příspěvků soutěžícího. 

IV. PODMÍNKA ZAŘAZENÍ DO SOUTĚŽE

 1. Zájemce o účast v soutěži splňující podmínky uvedené v článku III, musí soutěžit prostřednictvím svéhoosobního profilu na Podmínkou účasti v soutěži je vložení textu “Hotovo“ do komentáře pod soutěžní příspěvek a napsání správné odpovědi do soukromé zprávy na Facebookový profil Stříbrné šperky OLIVIE‘‘.
 2. Každý soutěžící se může zúčastnit soutěže pouze jednou (jednou odpovědí do komentáře pod soutěžnípříspěvek).

V. PRINCIP SOUTĚŽE

 1. Soutěžící označí soutěžní příspěvek, To se mi líbí.
 2. Soutěžící vloží pod soutěžní příspěvek komentář s textem “Hotovo“ a do soukromé zprávy nám zašle výherní slovo, které rozluští na základě soutěžní grafiky.

 

VI. VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE

 1. Celkové vyhodnocení soutěže proběhne v termínu dle určení provozovatele mezi 3.4.2023 a 4.4.2023.
 2. Výhercem se stanou tři soutěžící, kteří vloží komentář s textem “Hotovo“ a do soukromé zprávy zašlou výherní slovo.
 3. Jméno vítězů soutěže bude vyhlášeno a zveřejněno v komentáři pod soutěžním příspěvkem na Facebookovém profilu Stříbrné šperky OLIVIE‘‘.
 4. Losovat se budou 3 výherci.
 5. Vyhodnocení soutěže proběhne nejpozději dne 4.4.2023.
 6. Odpovědnost Provozovatele za výsledky soutěže je omezená těmito podmínkami. Provozovatel není vázán při vyhodnocení soutěže žádným názorem, podnětem či připomínkou ze strany účastníků či třetích osob ani není povinen své rozhodnutí jakkoli vysvětlovat.
 7. Provozovatel se zavazuje, že dohlédne na transparentní a čestné losování a vyhlášení soutěže.

 

VII. VÝHRA

 1. Výhra je následující:
  Výherci vyhrávají: Šperk dle vlastního výběru do hodnoty:
 2. 3 000 Kč, 120 €
 3. 2 000 Kč, 80 €
 4. 1 000 Kč, 40 €
 5. Odeslání výhry:
  Výhercům bude šperk odeslán na adresu, kterou uvedou v objednávce, kterou vytvoří nejpozději do 18.4.2023 na e-shopu olivie.cz / www.olivie.sk
 6. Pokud nebude pořadatel s výhercem dohodnut jinak, propadá cena vítěze ve prospěch pořadatele.
 7. Výherci budou označeni pod soutěžním příspěvkem.
 8. Losování bude probíhat formou náhodného vybrání soukromé zprávy na profilu Stříbrné šperky OLIVIE‘‘. Náhodný výběr proběhne na mobilním zařízení a průběh náhodného výběru bude nahrán na video.
 9. Výměna ceny za hotovost, jiný produkt nebo službu není možná.

 

VIII. DALŠÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE

 1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
 2. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit. Provozovatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.
 3. Provozovatel soutěže si vyhrazuje právo kontroly dodržování pravidel pomocí technických i jiných prostředků a v případě jeho porušení anebo důvodného podezření na porušení či obcházení pravidel je oprávněn vyřadit zvýhodněného účastníka ze soutěže, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady; rozhodnutí provozovatele o takovém opatření je konečné a provozovatel není povinen své důvody uvádět ani jakkoliv
 4. V případě důvodného podezření z podvodu, zneužití a/nebo chyby týkající se řádného provozování této soutěže, si pořadatel vyhrazuje právo ji ukončit či pozastavit, pozměnit tyto podmínky, prohlásit oznámení zaslaná výhercům za neplatná nebo bez oznámení a jakékoli náhrady zablokovat účast soutěžícím, kteří se účastní soutěže v rozporu s dobrými mravy.
 5. Pořadatel neodpovídá za to, že výherce uvedl nesprávné kontaktní údaje. Pořadatel neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým výherce neobdržel výhru, pokud tyto důvody nespočívají na straně pořadatele.
 6. V případě, že si výherce zaslanou výhru nevyzvedne v řádném termínu svou výhru, propadá výhra pořadateli.
 7. Bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen: to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího čí jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či dobrými mravy.
 8. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit podmínky soutěže i v jejím průběhu bez předchozího upozornění.

 

IX. JAK JE NAKLÁDÁNO S OSOBNÍMI ÚDAJI?

 1. Pro potřeby přihlášení do soutěže je vyžadováno celé jméno soutěžícího a kontaktní údaj formou emailu nebo zprávy na Facebookový profil pořadatele.
 2. Pro potřeby zaslání výhry výherci jsou vyžadovány kontaktní údaje výherce dle objednávkového formuláře na OLIVIE.CZ a WWW.OLIVIE.SK.
 3. Osobní údaje soutěžících budou uchovávány a zpracovávány pouze po dobu trvání určité soutěže. Poskončení akce nebudou nadále žádným způsobem zpracovávány. Pořadatel ručí za to, že osobní údaje soutěžících nebude v žádném případě poskytovat třetím stranám.
 4. Vstupem do soutěže tak dává soutěžící svobodný a informovaný souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů a se zveřejněním jeho jména, příjmení, věku a soutěžního komentáře na internetu dle § 5, odstavce 4 Zákona o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.).

 

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 26.3.2023.