Pravidla soutěže - Uhodni drahokam a získej slevu

PRAVIDLA SOUTĚŽE

„Uhodni drahokam a získej slevu“

Kompletní úprava pravidel soutěže s názvem „Uhodni drahokam“ (dále jen „soutěž“).

I.          PROVOZOVATEL SOUTĚŽE

 1. Provozovatelem soutěže je společnost Moje OLIVIE s.r.o., se sídlem na Marešova 312/8, 710 00, Ostrava, IČ: 04763289 (dále jen provozovatel‘‘).
 2. Prohlašujeme, že tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Společnost Facebook Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících. 

II.         DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

 1. Soutěž probíhá na území České republiky a Slovenské republiky od 10.11.2023 a končí, jakmile se vyčerpají všechny slevové kódy včetně (dále jen „doba konání soutěže“).

III.        ÚČAST V SOUTĚŽI

 1. Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba, která je registrována na sociální síti Facebook se svým reálným profilem a zároveň splnila podmínky dle čl. III a IV těchto podmínek.
 2. Osoba mladší 18 let se může soutěže zúčastnit pouze v zastoupení svým oprávněným zákonným zástupcem a s jeho souhlasem. Pokud z důvodu účasti v soutěži vzniknou jakákoliv práva nebo povinnosti soutěžícímu mladšímu 18 let, může je vykonávat jen prostřednictvím svého zákonného zástupce.
 3. V případě, že bude tento soutěžící povinen v souladu s pravidly soutěže poskytnout jakékoli plnění nebo nahradit jakékoli náklady a újmu, souhlasem s účastí v soutěži se jeho zákonný zástupce zavazujeposkytnout toto plnění a/nebo nahradit náklady a újmu sám na vlastní účet namísto soutěžícího mladšího 18 let.
 4. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly, nebudou do soutěže zařazeny. Pokud by se tato osoba i přesto stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, kteréposkytla, nevzniká jí nárok na výhru. V takovém případě propadá výhra provozovateli soutěže.

IV.       PODMÍNKA ZAŘAZENÍ DO SOUTĚŽE

 1. Zájemce o účast v soutěži splňující podmínky uvedené v článku III, musí soutěžit prostřednictvím svého osobního profilu na sociální síti Facebook. Podmínkou účasti v soutěži je uhodnutí názvu drahokamu ze soutěžní fotografie, která je zveřejněna na Facebookovém profilu Stříbrné šperky OLIVIE‘‘.
 2. Označení soutěžního příspěvku To se mi líbí.
 3. Každý soutěžící se může zúčastnit soutěže pouze jednou.

V.       PRINCIP SOUTĚŽE

 1. Soutěžící označí soutěžní příspěvek To se mi líbí. 
 2. Soutěžící musí pro získání slevy uhodnout drahokam ze soutěžní fotografie. Slevové kódy jsou názvy drahokamů ze soutěžní fotografie. Názvy je potřeba psát bez diakritiky a velkými písmeny.

VI.      UKONČENÍ SOUTĚŽE

 1. Celkové ukončení soutěže proběhne, jakmile se použijí všechny slevové kódy.
 2. Výherci se stanou ti soutěžící, kteří splní všechny podmínky soutěže a stihnou uplatnit slevové kódy předtím, než je použijí jiní soutěžící. Počet kódů je u každého drahokamu jiný. Výše slevových kódů se liší podle náročnosti.
 3. O ukončení platnosti slevových kódu bude pořadatel soutěže soutěžící informovat na sociální síti FacebookStříbrné šperky OLIVIE‘.
 4. Provozovatel se zavazuje, že dohlédne na transparentnost a čestnost soutěže.

VII.     VÝHRA

Výhra je následující:

 1. Slevový kód. Každý slevový kód má různou hodnotu, vždy ale od 20 do 40 %. Závisí na náročnosti 
 2. Výherci budou ti účastníci soutěže, kteří budou mít splněny všechny podmínky soutěže a stihnou uplatnit slevový kód v prvním kroku košíku.
 3. Výměna ceny za hotovost, jiný produkt nebo službu není možná.

VIII.    DALŠÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE

 1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
 2. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit. Provozovatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.
 3. Provozovatel soutěže si vyhrazuje právo kontroly dodržování pravidel pomocí technických i jiných prostředků a v případě jeho porušení anebo důvodného podezření na porušení či obcházení pravidel je oprávněn vyřadit zvýhodněného účastníka ze soutěže, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady; rozhodnutí provozovatele o takovém opatření je konečné a provozovatel není povinen své důvody uvádět ani jakkoliv
 4. V případě důvodného podezření z podvodu, zneužití a/nebo chyby týkající se řádného provozování této soutěže, si pořadatel vyhrazuje právo ji ukončit či pozastavit, pozměnit tyto podmínky, prohlásit oznámení zaslaná výhercům za neplatná nebo bez oznámení a jakékoli náhrady zablokovat účast soutěžícím, kteří se účastní soutěže v rozporu s dobrými mravy.
 5. Pořadatel neodpovídá za to, že výherce uvedl nesprávné kontaktní údaje. Pořadatel neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým výherce neobdržel výhru, pokud tyto důvody nespočívají na straně pořadatele..
 6. Bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen: to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího čí jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či dobrými mravy.
 7. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit podmínky soutěže i v jejím průběhu bez předchozího upozornění.

IX.    JAK JE NAKLÁDÁNO S OSOBNÍMI ÚDAJI?

 1. Pro potřeby přihlášení do soutěže je vyžadováno celé jméno soutěžícího a kontaktní údaj formou emailu nebo zprávy na Facebookový profil pořadatele.
 2. Osobní údaje soutěžících budou uchovávány a zpracovávány pouze po dobu trvání určité soutěže. Poskončení akce nebudou nadále žádným způsobem zpracovávány. Pořadatel ručí za to, že osobní údaje soutěžících nebude v žádném případě poskytovat třetím stranám.
 3. Vstupem do soutěže tak dává soutěžící svobodný a informovaný souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů a se zveřejněním jeho jména, příjmení, věku a soutěžního komentáře na internetu dle § 5, odstavce 4 Zákona o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.).

 

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 10.11.2023.  

;